BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę na okres do trzech lat, części działki nr 285/37 o powierzchni 4,6366 ha, położonej w obrębie Śmiłowice przy ul. Reta Śmiłowicka, z przeznaczeniem na cele rolne.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1M/00055965/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.583 jako użytek Rola kl. V – 4,0136 ha, Pastwisko kl. IV – 0,6230 ha.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/436/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. wyżej opisany teren określony jest symbolami:

34 mN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej brutto

34 (a) RP – tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy

K 21D – projektowana droga dojazdowa


Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 1330 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16.


Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi równowartość 7,58 q żyta za całość dzierżawionego terenu i przeliczana będzie według obowiązującej w danym roku średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez GUS do ustalenia podatku rolnego.


Czynsz dzierżawny w wylicytowanej stawce płatny będzie rocznie do dnia 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie miał obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do trzech lat. - po dokonaniu zbiorów przez byłego dzierżawcę.

Na wydzierżawionym gruncie wykluczone jest wznoszenie jakichkolwiek obiektów budowlanych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł do dnia 28 czerwca 2019 roku w kasie tutejszego Urzędu Miasta lub na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

  • odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.


W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania    nieruchomości i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.


Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne, umocowane do działania w imieniu osób prawnych, winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.


Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.


Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip. mikolow.eu) oraz wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 566 lub (32) 32 48 561.