Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 18
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego

Procedurę postępowania egzaminacyjnego rozpoczyna się po złożeniu przez nauczyciela wniosku (załącznik nr 1).
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, nauczyciele składają po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy.
Zgodnie z art. 125 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 roku jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Komisja egzaminacyjna

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Mikołowa.

W skład Komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę jako przewodniczący,
   
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
   
 • dyrektor szkoły/placówki,
   
 • dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez MEN,
   
 • na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)
   
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)
   
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek - załącznik nr 1
   
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora placówki oświatowej, w której zatrudniony jest nauczyciel
   
 3. zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej - gdy staż odbywał się bez przerwy - załącznik nr 2 albo zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej - gdy staż odbywał się z przerwami - załącznik nr 3
   
 4. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem
   
 5. kopia oceny pracy albo kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Termin załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 31 października danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.