Uchwała Nr 4200/III/78/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołów za 2018 rok