Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 19/18 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej