• Żur Krzysztof - Przewodniczący Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Kukla Ewelina - Wiceprzewodnicząca Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Chmielorz Ewa - członek Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Hajduk - Bies Stanisława - członek Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Jakubiec Krzysztof - członek Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Przewoźnik Jan - członek Komisji Nr 8 Rewizyjnej,
 • Zawiszowski Adam - członek Komisji Nr 8 Rewizyjnej.

Przedmiot działania Komisji Nr 8 Rewizyjnej w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

 • kontrolowania działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
 • wyrażania opinii w sprawach przewidzianych w ustawach bądź przedłożonych Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską Mikołowa,
 • zajmowania stanowiska w sprawach przekazanych Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską Mikołowa,
 • oceny sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej Mikołowa,
 • występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
 • występowania do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miejską Mikołowa w zakresie kontroli;
 • uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez Radę Miejską Mikołowa.