PN 49/2017 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania odpadówKomunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018.