Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 • nowy wzór deklaracji
 • zmiana stawki dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych
 • zmiana stawki ryczałtowej

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za styczeń 2022 r. został przesunięty do dnia 15.02.2022 r.

Zmiana wzoru deklaracji od 1 stycznia 2022 r. 

Zmiana wzoru deklaracji nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/468/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1.01.2022 r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca nie ulega zmianie - od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata wynosi 29,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości - zgodnie z Uchwałą  nr XXXIII/304/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
 2. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. - zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/475/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
 3. Ryczałtowa stawka roczna  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - zgodnie z Uchwałą  nr XLVII/460/2021 z dnia 26 października 2021 r.
 4. Nadal obowiązuje (od dnia 1 kwietnia 2020 r.) - zwolnienie w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów:
 • dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
 • warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (na nowym wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.) oraz kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (nie należy wystawiać pojemników z bioodpadami do odbioru przez firmę wywozową)
 • kwota zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej i może dotyczyć tylko tych miesięcy, w których nie były wystawiane pojemniki z bioodpadami
 • UWAGA: w pozycji „E” deklaracji należy zaznaczyć: „zmiana danych” oraz właściwą datę.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: 32 324 84 23, 32 324 84 33, 32 324 84 25,

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest bez wezwania do dnia 15. każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podstawą dokonania wpłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości, a w przypadku zmiany stawki opłaty - otrzymane zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty.

Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

UWAGA:
Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej w ramach platformy
e-PUAP

Termin składania deklaracji:

 •  pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe) lub powstania odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe)
 •  zmiana deklaracji (nowa deklaracja) - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości mieszkańców, zmiana właściciela, zmiana ilości pojemników na terenie nieruchomości niezamieszkałej)

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi lub na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie 
  29 8436 0003 0000 0000 0071 0787
 • za pośrednictwem poczty z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady oraz wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata
 • w kasie tutejszego Urzędu Miasta, Rynek 16 w godzinach urzędowania.

Podmiot opłaty

Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach. Osoba, która posiada spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Przedmiot opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. nieruchomości zamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, opłata dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia określonego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa w przypadku spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia.
 2. nieruchomości niezamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn miesięcznej zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
 3. ogródki działkowe (za wyjątkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych) – od 1 stycznia 2021 r. - opłata roczna stanowi iloczyn liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki ryczałtowej.

Termin powstania obowiązku uiszczenia opłaty

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Mikołowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wymagane dokumenty

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przystąpienie do systemu gminnego gospodarowania odpadami jest dobrowolne i następuje po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie przez właściciela nieruchomości. Dobrowolne przystąpienie do systemu gminnego nie dotyczy właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanej), oraz nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe .

UWAGA: Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej w ramach platformy e-PUAP


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.01.2022 r. wynosi: 

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 29,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 14,00 zł,
b) za worek lub pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 21,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 24,50 zł
d) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 42,00 zł,
e) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 63,00 zł,
f) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 115,50 zł,
g) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 134,75 zł,
h) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 192,50 zł,
i) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 875,00 zł,
j) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1225,00 zł,
k) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 1750,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 42,00 zł,
b) za worek lub pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 63,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 73,50 zł,
d) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 126,00 zł,
e) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 189,00 zł,
f) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 346,50 zł,
g) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 404,25 zł,
h) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 577,50 zł,
i) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 2625,00 zł,
j) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 3675,00 zł,
k) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 5250,00 zł.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.01.2021 r. wynosi: 

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 29,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 12,12 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,18 zł,
c) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,34 zł,
d) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 7,40 zł
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,69 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 19,04 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,91 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 40,73 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 264,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 370,30 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 529,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 36,36 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 54,54 zł,
c) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 17,46 zł,
d) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 19,02 zł,
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 38,07 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 57,12 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 104,73 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 122,19 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 174,60 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 793,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1110,90 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 1587,00 zł.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 23,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 46,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

2. Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 23,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 44,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 67,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 122,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 143,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 204,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 925,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 1.296,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 1.680,00 zł/miesiąc.

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 46,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 88,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 134,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 244,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 286,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 408,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 1.850,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 2.592,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 3.360,00 zł/miesiąc.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.04.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 18,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 36,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.03.2019 r.

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:
a) 14,50 zł miesiąc /osobę / od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
b) Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie/osobę

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których są wytwarzane odpady komunalne

Jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:
1) 110 l - w wysokości 19,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 19,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 37,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 56,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 102,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 119,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 170,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 771,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.080,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.400,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:
1) 110 l - w wysokości  38,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  38,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 74,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 112,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 204,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 238,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości  340,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 1.542,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości  2.160,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 2.800,00 zł.


Wysokość stawki opłaty do dnia 31.05.2015 r.

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:
a) 12,00 zł/osobę miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
b) 16,00 zł  miesięcznie/osobę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych,

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:
1) 110 l - w wysokości 48,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 48,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 90,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 104,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 124,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 138,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 178,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 800,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.000,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.320,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:
1) 110 l - w wysokości  37,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  37,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 78,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 92,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 112,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 126,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości 166,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 760,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości 960,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 1.280,00 zł.

3. Roczna opłata ryczałtowa dla ogródków działkowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku, wynosi 25,00 zł od ogródka/ nieruchomości na rok.


Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie od właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz wyda decyzję określającą wysokość opłaty

Termin płatności 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15. każdego miesiąca za dany miesiąc. 

Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe termin płatności opłaty ryczałtowej rocznej został określony  w odrębnej uchwale i przypada na 30 czerwca danego roku.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Ordynacją podatkową – do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  

Uchwała nr XLVIII/475/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XLVIII/468/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XLVII/460/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XVIII/172/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr VIII/135/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/453/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.08.2012 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały archiwalne

Uchwała nr XXXV/323/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIX/196/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

Uchwała nr X/102/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr VIII/136/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XXIII/520/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr VIII/133/2015  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XII/281/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.(zmieniona Uchwałą Nr XII/281/2015 z dnia 29.09.2015)

Uchwała nr XVIII/173/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/174/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr XVI/153/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIII/521/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.10.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.05.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr XXIX/661/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.03.2013 w sprawie zmiany treści § 2 uchwały Nr XXV/569/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów (zmieniona Uchwałą nr VIII/134/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmieniona Uchwałą nr VIII/135/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXV/569/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji (zmieniona  Uchwałą nr VIII/156/2015 z dnia 28.04.2015)

Uchwała nr XXIII/490/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów