Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, 32 32 48 450, tel/fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości nupturientów do wglądu.
2. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca:

  • odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu, nieistnieniu wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo z konkretną osobą.

Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

5. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

6. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

 Podstawa prawna

1. Art. 1 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086)
2. Art. 76 - 88 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Właściwość miejscowa

Wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Sprawy administracyjne

1. Wydanie z urzędu 1 odpisu skróconego aktu małżeństwa, po dokonaniu rejestracji małżeństwa.
2. Sporządzenie aktu małżeństwa następuje w miejscu zawarcia małżeństwa.
3. Opłaty:

  • 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa,
  • 39 zł - skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa,
  • 38 zł - zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński za granicą,
  • 1000 zł - opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

4. Istnieje możliwość zawarcia małżeństwa poza lokalem USC. Wybrane miejsce musi zapewnić zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
5. Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
6. Kobiety, które nie ukończyły 18 lat składają prawomocne postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.
7. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo. W celu otrzymania zaświadczenia osoby te składają do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienie i dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
8. Okres ważności zaświadczeń wynosi 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.
9. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
10. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z wyżej wymienionych osób nie zna języka polskiego, małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.