Uchwała nr XXI/498/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie  przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs