UCHWAŁA NR XV/379/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa