Uchwała nr LXII/613/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mikołów na lata 2023-2027