Uchwała nr LVII/563/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów