Uchwała nr XLI/1077/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.21.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały, w części określonej w § 7 w zakresie słów „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.