RADA MIEJSKA Mikołów, dnia 12.04.2021 r.

MIKOŁOWA


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 20 kwietnia 2021 r. na godz. 1600 XLI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa.


Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/40/2021.

4. Tematy wiodące:

- współpraca z powiatem mikołowskim

- współpraca z organizacjami pozarządowymi

- polityka senioralna

- Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2021 rok;

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16;

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej;

e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów;

f) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;

g) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy. PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA


Katarzyna Syryjczyk – Słomska


Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.