W związku z podjętą UCHWAŁĄ nr 
XXXIX/344/2021 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia
i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów Burmistrz Mikołowa informuje:
Przedsiębiorcy, którzy dokonali opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, 
mogą złożyć wniosek o jej zwrot, z podaniem nr rachunku bankowego, na który zwrot ma być dokonany. 
Wniosek powinien zostać skierowany do Burmistrza Mikołowa, podpisany przez przedsiębiorców, na których zezwolenie zostało wydane tzn. w przypadku spółki cywilnej 
podpisy wszystkich wspólników, w przypadku spółek prawa handlowego podpisy uprawnionych w KRS osób.
W sytuacji, gdy z wnioskiem wystąpi pełnomocnik, proszę dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 17,00 od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy 
pełnomocników będących małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem przedsiębiorcy oraz pełnomocnictw poświadczonych notarialnie).