• projekt uchwały nr 37/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
 • projekt uchwały nr 38/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej
 • projekt uchwały nr 40/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40 zł)
 • projekt uchwały nr 41/2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (30 tys. zł)
 • projekt uchwały nr 42/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku
 • projekt uchwały nr 43/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
 • projekt uchwały nr 44/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
 • projekt uchwały nr 45/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
 • projekt uchwały nr 46/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
 • projekt uchwały nr 47/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
 • projekt uchwały nr 48/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
 • projekt uchwały nr 50/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 49/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
 • projekt uchwały nr 51/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021 - 2032