Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 525/116/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok