Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 324/283/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020