Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 19, 324 84 18
e-mail:
jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów będących mieszkańcami Mikołowa, spełniających kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, mogą ubiegać się o zabezpieczenie przewozu ich dzieci lub zwrot kosztów przewozu własnym samochodem. W tym celu należy do dwóch tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego złożyć wniosek z prośbą o:

  • zorganizowanie przez Gminę Mikołów bezpłatnego przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły;
  • zwrotu kosztów przewozu dziecka oraz rodzica/opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka własnym pojazdem.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Rodzic, opiekun prawny dziecka/ucznia niepełnosprawnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o zorganizowanie dowozu dla ucznia/wychowanka do placówki oświatowej albo wniosek o powierzenie obowiązku dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym do placówki oświatowej
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wydano)
  4. aktualne zaświadczenie z przedszkola, szkoły, ośrodka potwierdzające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w danym roku szkolnym.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna informacja o zapewnieniu bądź odmowie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w przypadku dowozu organizowanego przez gminę albo zawarcie umowy z rodzicem (opiekunem prawnym) w przypadku dowozu realizowanego przez rodziców.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty informacji lub doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy