Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 171/130/19 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie