Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 22/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków  miasta Mikołowa na 2018 rok