WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 17 kwietnia 2018 roku - Protokół Nr 38/2018

1. Projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na ternie gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania, Komisja zaopiniowała pozytywnie. CUW

2. Projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, Komisja zaopiniowała pozytywnie. CUW

3. Projekt uchwały nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Mikołów Programu „Mikołów – dla Seniorów”, Komisja zaopiniowała pozytywnie. BMP1

4. Projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 855 Rodzina. SK

5. Projekt uchwały nr 54/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu, Komisja zaopiniowała pozytywnie z uwagą, aby w § 1 dokonać poprawy słownego zapisu kwoty – powinno być: dwa tysiące czterysta złotych. SK

6. Komisja po raz kolejny wnosi do Burmistrza Mikołowa o utworzenie na terenie gminy Mikołów ogrzewalni dla osób bezdomnych. ZGL

 

Przewodnicząca Komisji RM Nr 6

(Iwona Spychała-Długosz)