Ogłoszenie nr 49731 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.
Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 29561-2017 z 22.02.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 40595-2017 z 10.03.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN-7/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika i obiektami małej architektury-Wymyślanka 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Przygotowanie projektu i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie 1.2. Wykonanie nowego trawnika o pow. ok. 1500m2 1.3. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych do instalacji i użytkowania na zewnątrz, w tym: Dostawa i montaż nowego stojaka na rowery 6-cio stanowiskowego- 1 szt. Dostawa i montaż fabrycznie nowych ławek parkowych z oparciem- 2 szt. Dostawa nowego betonowego kosza na śmieci – 1 szt. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w materiałach przetargowych (program funkcjonalno-użytkowy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Uzasadnienie Zamawiający w pkt IV.1.5.) ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W programie funkcjonalno – użytkowym zamawiający wskazał sposób utworzenia nawierzchni trawnikowej: a) korytowanie na głębokość 20cm z odkładem ziemi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie przedmiotowej działki, ze względu na bardzo dużą ilość kamieni istniejącego terenu trawiastego b) dostawę ziemi wraz z jej zagęszczeniem, pozbawionej zanieczyszczeń typu korzenie, kamienie itp. , która wypełni wykop na wysokość 15cm po zagęszczeniu mechanicznym c) dostawę humusu na grubość 5cm wraz z jego rozplantowaniem i wyrównaniem powierzchni pod wysiew d) wysiew nasion trawy „odpornej” na udeptywanie e) wałowanie trawnika- docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po wałowaniu ma być równa obecnej rzędnej terenu f) podlewanie trawnika (pierwsze podlanie tuż po wysiewie). Podlewanie należy następnie prowadzić do czasu odbioru prac- z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych jednocześnie poinformował, że podany sposób wykonania nawierzchni może zostać zmodyfikowany pod warunkiem uzyskania prawidłowej nawierzchni trawiastej, tym samym dopuścił możliwość składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 4 Ustawy w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert wariantowych zamawiający winien wskazać minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, czego zamawiający nie uczynił. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości porównania ofert.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT23356.10
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.