Ogłoszenie nr 40595 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.
Mikołów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 29561-2017
Data: 22/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.3)
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp tak