Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 86483-2016 z dnia 2016-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wybudowanie: Gniotek Sport Park w Mikołowie przy ul. Żniwnej w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. MODUŁ 1, którego realizacja jest pewna. Zaprojektowanie i wykonanie: - siłowni zewnętrznej (4 stacje po 2...
Termin składania ofert: 2016-07-01

Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie: Gniotek Sport Park w Mikołowie przy ul. Żniwnej
Numer ogłoszenia: 149809 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86483 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie: Gniotek Sport Park w Mikołowie przy ul. Żniwnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie: Gniotek Sport Park w Mikołowie przy ul. Żniwnej w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. MODUŁ 1, którego realizacja jest pewna. Zaprojektowanie i wykonanie: - siłowni zewnętrznej (4 stacje po 2 urządzenia), - 2 huśtawek z nawierzchnią bezpieczną z kory, - 1 zestawu zabawowego dla dzieci młodszych z nawierzchnią bezpieczną z kory - urządzeń do ćwiczeń ulicznych typu Street Workout w wersji maxi z nawierzchnią bezpieczną z kory, - placu o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej do jazdy na rolkach z bramkami do piłki nożnej, - tablicy informacyjnej, wraz z dostawą i montażem urządzeń, wykonaniem nawierzchni, na których będą stały usytuowane urządzenia oraz obsianiem trawą terenu o powierzchni ok. 1250 m2, wraz z przygotowaniem dokumentacji i dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia inwestycyjnego. Inwestycja zlokalizowana jest w Mikołowie przy ul. Żniwnej na działce nr 327/88 oraz nr 1087/87, na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 41 MN (teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej). Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego. 3.2. MODUŁ 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Żniwnej na działce nr 327/88 oraz nr 1087/87 na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 41 MN (teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej): - kosza na śmieci - 1 szt. - stojaka na rowery min. 5 stanowiskowego - 1 szt. - ławki parkowej bez oparcia - 1 szt. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie i materiały modułu 1 i 2 musi być nowe oraz powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127043,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ