Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83673-2016 z dnia 2016-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka. Zakres prac obejmuje: Opracowanie...
Termin składania ofert: 2016-06-29

Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka
Numer ogłoszenia: 136443 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83673 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka. Zakres prac obejmuje: Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem w tym: 1) aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, 2) sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeżeli zaistnieje taka konieczność), 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeżeli zaistnieje taka konieczność), 4) wykonanie geodezyjnych punktów kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego drogi, 5) wykonanie badań podłoża, 6) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy łącznika drogowego i oświetlenia w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, - jezdnia łącznika drogowego o powierzchni ~198,0 m2 z betonowej kostki typu behaton na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe o wym. 100x15x30 lub 100x15x22, - chodnik o dł. ~34,0 m i szer. 2,0 m, nawierzchnia z betonowej kostki na podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe o wym. 100x8x30 cm, - oświetlenie: słupy oświetleniowe: 4 szt., oprawa oświetleniowa 5 szt., kabel oświetleniowy 105,0 m, 7) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 4 egz. i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwy organ, 8) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO lub kompatybilnym w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, 9) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, 10) uzyskanie pozwolenia na budowę, 11) wykonanie łącznika drogowego, 12) wykonanie chodnika, 13) wykonanie oświetlenia, 14) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości robót z wkartowaniem obiektów na mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Mikołowie z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65 w formacie DWG (lub DXF) z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu w programie Autocad 2000 oraz przekazać płytę CD Zamawiającemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95027,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ