Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka
Numer ogłoszenia: 83673 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka. Zakres prac obejmuje: Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem w tym: 1) aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, 2) sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeżeli zaistnieje taka konieczność), 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeżeli zaistnieje taka konieczność), 4) wykonanie geodezyjnych punktów kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego drogi, 5) wykonanie badań podłoża, 6) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy łącznika drogowego i oświetlenia w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, - jezdnia łącznika drogowego o powierzchni ~198,0 m2 z betonowej kostki typu behaton na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe o wym. 100x15x30 lub 100x15x22, - chodnik o dł. ~34,0 m i szer. 2,0 m, nawierzchnia z betonowej kostki na podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe o wym. 100x8x30 cm, - oświetlenie: słupy oświetleniowe: 4 szt., oprawa oświetleniowa 5 szt., kabel oświetleniowy 105,0 m, 7) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 4 egz. i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwy organ, 8) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO lub kompatybilnym w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, 9) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, 10) uzyskanie pozwolenia na budowę, 11) wykonanie łącznika drogowego, 12) wykonanie chodnika, 13) wykonanie oświetlenia, 14) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości robót z wkartowaniem obiektów na mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Mikołowie z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65 w formacie DWG (lub DXF) z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu w programie Autocad 2000 oraz przekazać płytę CD Zamawiającemu.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16,43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16,43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: Cena - 90 pkt, Jakość - intensywność świecenia zaoferowanych źródeł światła - 10 pkt tj. - min. 100 Lm/1W: 0 pkt - 110 lm/1W: 5 pkt - 120 lm/1W i więcej: 10 pkt O ile Wykonawca nie wskaże w/w informacji lub zaoferuje źródła światła o intensywności mniejszej niż 100 Lm/1W Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji i ofertę odrzuci. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + ilość punków za jakość = ............... punktów * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty ocenianej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 90 pkt za cenę, 10 pkt za jakość). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie