Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 41269-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100 w zakresie obejmującym wykonanie: Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie placu...
Termin składania ofert: 2016-05-12

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100
Numer ogłoszenia: 71173 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41269 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100 w zakresie obejmującym wykonanie: Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie- Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100. Rodzaje urządzeń siłowni: - wyciskanie siedząc + wyciąg górny+ pylon - rower+surfer/wahadło+pylon - narty biegówki/narciarz+orbitek+pylon - tablica informacyjna Rodzaje urządzeń placu zabaw: - piaskownica z bali szt.1 wraz z piaskiem z atestem higienicznym i geowłókniną separacyjną - huśtawka podwójna szt.1 Rodzaje obiektów małej architektury: - ławki metalowo-drewniane szt.2 - kosze na śmieci betonowe szt.2 Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Moduł 2, który stanowi opcję: Zaprojektowanie, dostawa i montaż obiektów małej architektury w Mikołowie-Śmiłowicach przy ul. Kawalca, parcela 300/100: - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego - zjeżdżalnia dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie i materiały modułu 1 i 2 musi być nowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26238,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ