Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87824-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 2157/14 w Mikołowie przy ul. T. Kościuszki w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. MODUŁ 1, którego realizacja jest pewna. Zaprojektowanie i wykonanie łącznie z...
Termin składania ofert: 2016-05-11

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 2157/14 w Mikołowie przy ul. T. Kościuszki
Numer ogłoszenia: 134526 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87824 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 2157/14 w Mikołowie przy ul. T. Kościuszki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 2157/14 w Mikołowie przy ul. T. Kościuszki w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. MODUŁ 1, którego realizacja jest pewna. Zaprojektowanie i wykonanie łącznie z dostawą i montażem urządzeń siłowni na świeżym powietrzu wraz z oświetleniem i dojściem do siłowni. Inwestycja zlokalizowana jest w Mikołowie przy ul. T.Kościuszki na działce nr 2157/14. Zakres prac: 3.1.1. Przygotowanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia. 3.1.2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej - dojścia do siłowni od ul. T.Kościuszki o powierzchni min. 72m2. 3.1.3. Dostawę i montaż słupa oświetleniowego z fundamentem. 3.1.4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na powierzchni min. 64m2. 3.1.5. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń treningowych do ćwiczeń, przeznaczonych doinstalacji i użytkowania na dworze, dostawę i montaż fabrycznie nowych 2 ławek parkowych, 1 kosza na śmieci, 1 stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej. Urządzenia siłowni: - prasa nożna pojedyncza - wyciskanie siedząc i wyciąg górny - wioślarz - twister i wahadło - orbitrek - biegacz Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego 3.2. MODUŁ 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. T.Kościuszki na działce nr 2157/14: - kosza na śmieci - 1 szt. - stojaka na rowery min. 5 stanowiskowego - 1 szt. - ławki parkowej bez oparcia - 1 szt. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie i materiały modułu 1 i 2 musi być nowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48869,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ