Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 81758-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja...
Termin składania ofert: 2016-04-28

Mikołów: aprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i altany w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35
Numer ogłoszenia: 127410 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81758 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i altany w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: aprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i altany w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35. 3.1.1. Rodzaje urządzeń siłowni: - podciąg nóg+drabinka+pylon - koła tai chi duże i małe - wyciąg górny+wyciskanie siedząc+pylon - biegacz+orbitrek+pylon - wioślarz+prasa nożna+pylon - twister+wahadło+pylon - ławka+prostownik pleców+pylon - tablica informacyjna 3.1.2. Altana drewniana z miejscem na grill Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego. 3.2. Moduł 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Mikołowie przy ul. Nowy Świat;Wodna, parcela 367/35: - kosza na śmieci - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie modułu 1 i 2 musi być nowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.14-0, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60057,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ