Ogłoszenie nr 550364-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.

Gmina Mikołów: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: architektonicznej – Część 1 zamówienia, konstrukcyjno – budowlanej – Część 2 zamówienia, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 4 zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16 , 43190   Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, , e-mail sez@mikolow.eu, , faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mikolow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mikolow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Rynek 16, 43-190 Mikołów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: architektonicznej – Część 1 zamówienia, konstrukcyjno – budowlanej – Część 2 zamówienia, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 4 zamówienia
Numer referencyjny: PN-41/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: - architektonicznej – Część 1 zamówienia - konstrukcyjno – budowlanej – Część 2 zamówienia - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 4 zamówienia Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath.. Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie (otrzyma zlecenie jednostkowe określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie przedmiotu dokumentacji projektowej). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: a ) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta - dla części 1 zamówienia; b ) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta - dla części 2 zamówienia; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta – dla części 3 zamówienia ; d) jedną 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta - dla części 4 zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.5.1. wykazu osób, o których mowa w pkt 5.1.2 siwz skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, z zastrzeżeniem wymogu opisanego w pkt 3.6. siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Zamieszczono w załączniku I do ogłoszenia0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.2. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy: 1) możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny brutto, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług. 2) W zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) W zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalności architektonicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath.. Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności architektonicznej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie (otrzyma zlecenie jednostkowe określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie przedmiotu dokumentacji projektowej). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia. Kryteria oceny ofert: 13.1. Część 1 zamówienia: 13.1.1. Cena – 60 pkt 13.1.2. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności architektonicznej: 40 pkt Za każdy wykonany projekt w specjalności architektonicznej, gdzie głównym projektantem była osoba wskazana w formularzu oferty, tożsama z osobą wskazaną w wykazie osób jako projektant w specjalności architektonicznej zamawiający przyzna następującą ilość punktów: - 1 projekt do 4 projektów: 0 pkt - od 5 projektów do 10 projektów: 10 pkt - od 11 projektów do 15 projektów: 20 pkt - od 16 projektów do 20 projektów: 30 pkt - 21 projektów i więcej: 40 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z doświadczeniem głównego projektanta w specjalności architektonicznej = ............... punktów wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za doświadczenie głównego projektanta w specjalności architektonicznej).


Część nr: 2Nazwa: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath.. Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności Konstrukcyjno - budowlanej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie (otrzyma zlecenie jednostkowe określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie przedmiotu dokumentacji projektowej). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia. Kryteria oceny ofert: 13.2.1. Cena – 60 pkt 13.2.2. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: 40 pkt Za każdy wykonany projekt w specjalności architektonicznej, gdzie głównym projektantem była osoba wskazana w formularzu oferty, tożsama z osobą wskazaną w wykazie osób jako projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zamawiający przyzna następującą ilość punktów: - 1 projekt do 4 projektów: 0 pkt - od 5 projektów do 10 projektów: 10 pkt - od 11 projektów do 15 projektów: 20 pkt - od 16 projektów do 20 projektów: 30 pkt - 21 projektów i więcej: 40 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z doświadczeniem głównego projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej = ............... punktów wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za doświadczenie głównego projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).


Część nr: 3Nazwa: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalności . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath.. Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie głównego projektanwa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie (otrzyma zlecenie jednostkowe określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie przedmiotu dokumentacji projektowej). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia. Kryteria oceny ofert: 13.3. Część 3 zamówienia: 13.3.1. Cena – 60 pkt 13.3.2. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych : 40 pkt Za każdy wykonany projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gdzie głównym projektantem była osoba wskazana w formularzu oferty, tożsama z osobą wskazaną w wykazie osób jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zamawiający przyzna następującą ilość punktów: - 1 projekt do 4 projektów: 0 pkt - od 5 projektów do 10 projektów: 10 pkt - od 11 projektów do 15 projektów: 20 pkt - od 16 projektów do 20 projektów: 30 pkt - 21 projektów i więcej: 40 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z doświadczeniem głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych = ............... punktów wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za doświadczenie głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).


Część nr: 4Nazwa: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath.. Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie 40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie (otrzyma zlecenie jednostkowe określające datę wystawienia zlecenia, wskazanie przedmiotu dokumentacji projektowej). Wraz ze zleceniem jednostkowym Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego każdorazowo szczegółowy opis przedmiotu zlecenia. Kryteria oceny ofert: 13.4. Część 4 zamówienia: 13.4.1. Cena – 60 pkt 13.4.2. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 40 pkt Za każdy wykonany projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, gdzie głównym projektantem była osoba wskazana w formularzu oferty, tożsama z osobą wskazaną w wykazie osób jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zamawiający przyzna następującą ilość punktów: - 1 projekt do 4 projektów: 0 pkt - od 5 projektów do 10 projektów: 10 pkt - od 11 projektów do 15 projektów: 20 pkt - od 16 projektów do 20 projektów: 30 pkt - 21 projektów i więcej: 40 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z doświadczeniem głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych = ............... punktów wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za doświadczenie głównego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).