Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 339722-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020 Część I....
Termin składania ofert: 2015-12-21

Mikołów: Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020.
Numer ogłoszenia: 12428 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339722 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej, U. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 738 11 45, faks 32 738 11 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020 Część I. Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020 Część II. Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-3, 35.11.34.00-3, 33.71.19.00-6, 39.83.10.00-6, 39.51.41.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I. Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7367,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Część II. Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu SZANSA- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2292,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ