Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 185275-2012 z dnia 2012-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Miłej w Mikołowie. Długość sieci oświetleniowej do zaprojektowania i wykonania wynosi 230 m. Należy zaprojektować słupy koloru czarnego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego, o mocy 70W...
Termin składania ofert: 2012-09-14

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Miłej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 214789 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185275 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Miłej w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ulicy Miłej w Mikołowie. Długość sieci oświetleniowej do zaprojektowania i wykonania wynosi 230 m. Należy zaprojektować słupy koloru czarnego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego, o mocy 70W każda. Słupy połączyć kablem ziemnym i podłączyć je do istniejącego oświetlenia na słupie przy ul. Miłej poprzez rozłącznik, który należy zabudować na przedmiotowym słupie. Słup pokazano na mapce. Zaprojektować oprawy z kloszami zdejmowanymi na zatrzaski (klamry), korpus oprawy koloru szarego, układ optyczny aluminiowy jednoczęściowy tłoczony, źródło światła wysokoprężne sodowe z gwintem E40 z zapłonem zewnętrznym i wskaźniku oddawania barw Ra 5). Zaprojektować i zabudować słupy o wysokości nie mniej niż 7 m. Na słupach zaprojektować i zabudować wysięgniki koloru czarnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21645,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ