Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni Część II zamówienia - Meble dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem Część III zamówienia - Zabawki i zaopatrzenie dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem.
Numer ogłoszenia: 192847 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni Część II zamówienia - Meble dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem Część III zamówienia - Zabawki i zaopatrzenie dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni Część II zamówienia - Meble dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem Część III zamówienia - Zabawki i zaopatrzenie dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.20.00.00-4, 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9, 37.50.00.00-3, 37.30.00.00-1, 39.16.21.00-6, 39.50.00.00-7, 39.51.00.00-0, 39.53.00.00-6, 18.00.00.00-9, 18.41.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w pkt 8.3 siwz. (wg zał. nr 2a do siwz). Zamawiający będzie żądał od wybranego do realizacji zamówienia wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przedmiotowych przed odbiorem końcowym. 8.3 Warunki przedmiotowe odnoszące się do wymagań, które muszą spełniać oferowane dostawy: 8.3.1 Część I zamówienia - dla wyposażenia służącego przygotowaniu żywności spełnianie wymagań ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914). 8.3.2 Część II zamówienia - dla mebli, krzeseł i stołów spełnianie wymagania norm: PN-EN 1729-1:2007 Meble krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-2:2007 Meble krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 8.3.3 Część III zamówienia - dla zabawek spełnianie wymagań określonych w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 05.04.2011 w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z dn. 21.04.2011 r.). Na każdej zabawce musi być umieszczone oznakowanie CE oraz czytelny piktogram lub innego rodzaju znak wskazujący na przeznaczenie zabawki dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. - Dyrektywie Komisji Europejskiej: 2009/48/WE odnośnie bezpieczeństwa zabawek wraz ze zmianą wprowadzoną dyrektywą 2012/7/UE z dn. 02.03.2012 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część II zamówienia - Meble dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część III zamówienia - Zabawki i zaopatrzenie dla sal zabaw i sypialni wraz z montażem..