Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161785-2012 z dnia 2012-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane Zakres prac obejmuje: -...
Termin składania ofert: 2012-08-03

Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane
Numer ogłoszenia: 188361 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161785 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane Zakres prac obejmuje: - aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych; - uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych, protokołu ZUD, opinii i decyzji organów wymaganych przepisami wraz z decyzją o pozwoleniu wodno - prawnym; - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przedmiotowego zadania w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF; - opracowanie projektu organizacji ruchu: docelowego oraz na czas prowadzenia robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ; - uzyskanie decyzji Starosty Powiatowego w Mikołowie o pozwoleniu na budowę; - sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym) i dostarczenie ich również na płycie CD, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, do końca realizacji zadania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81301,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ