Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 256978 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów 1. Wydzielenie z dz. Nr 939/8 i 2068/11 położonych przy ul. Krakowskiej części nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 938/8, oraz wydzielenie z działki 940/8 części nieruchomości zajętej pod chodnikiem , zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 1. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 2. Wydzielenie z działki nr 772/9 części nieruchomości zajętej pod garażami, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 2. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 3. Wydzielenie z działki nr 863/103 położonej w rejonie ul. Matejki pasa gruntu o szerokości ok. 7 m z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 3. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 4. Wydzielenie z działki nr 251/2 pasa gruntu zajętego pod ulicę Wodną, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 4. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 5. Wydzielenie z działki 1315/81 pasa gruntu zajętego pod ul. Kowalską, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) - Część 5. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 6. Wydzielenie z działek nr 289/11 i 564/11 części nieruchomości koniecznych do dokonania zamiany przy ul. Pokoju, zgodnie z załącznikiem mapowym i sytuacją w terenie - Część 6. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 7. Wydzielenie z działek nr 229/35, 147/36, 146/36 pasa gruntu zajętego pod ulicę Wodną zgodnie z sytuacją w terenie - Część 7. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 8. Wydzielenie z działki nr 94/10 położonej przy ul. Dolina Jamny części nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Część 8. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 9. Wydzielenie z działek nr 357/3 i 119/2 położonych przy ul. Rusinów części nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Część 9. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 10. Wydzielenie z działki nr 98/11 położonej przy ul. Jesionowej części nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Część 10. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 11. Wydzielenie z działki nr 135/24 położonej przy ulicy Gliwickiej, części nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 11. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego 12. Wytyczenie połączenia ulicy Wrzosowej z drogą wojewódzką nr 928 (ul. Bielska) zgodnie z projektem pn Przebudowa ul. Wrzosowej w Mikołowie z odwodnieniem i oświetleniem - Część 12. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie oraz sporządzenie mapy sytuacyjnej. Dopuszcza się częściowe składanie ofert, na maksimum 3 części zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie