Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192984-2012 z dnia 2012-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Budowa zjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja do Domku Parkowego zlokalizowanego przy Placu Harcerskim 1 w Mikołowie, w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych i dostaw zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez...
Termin składania ofert: 2012-06-28

Mikołów: Budowa zjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja do Domku Parkowego zlokalizowanego przy Placu Harcerskim 1 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 146605 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192984 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja do Domku Parkowego zlokalizowanego przy Placu Harcerskim 1 w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa zjazdu z ul. Konstytucji 3 Maja do Domku Parkowego zlokalizowanego przy Placu Harcerskim 1 w Mikołowie, w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych i dostaw zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez Firmę ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.: - wykonanie zjazdu do Domku Parkowego z kostki betonowej - wykonanie chodnika z kostki betonowej - zabezpieczenie istniejącej studni c.o. pierścieniem odciążającym - dostawa wraz z montażem stojaków rowerowych typu U z rury stalowej ocynkowanej Ø= 6cm malowanej proszkowo na kolor czarny, o wymiarach: h (od powierzchni ziemi) = 83cm, h (części zakotwionej) = 40cm, długość = 66cm, w ilości 6 szt., przymocowanych do podłoża poprzez zabetonowanie części kotwiącej stojaka w fundamencie o wymiarach: 60x25x25cm. Ilość stóp fundamentowych = 12. - niwelacja terenu wraz z obsianiem trawą Szczegóły zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119100,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ