Mikołów: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30
Numer ogłoszenia: 147443 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192950 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30, na pomieszczenia żłobka i przedszkola w zakresie obejmującym: Roboty budowlane w zakresie przebudowy obiektu z wykończeniem pod klucz remontowanych pomieszczeń przeznaczonych dla żłobka i przedszkola zgodnie z projektem, tj.: a) wszystkich pomieszczeń parteru (404,36m2), I piętra (398,62 m2) i II piętra (405,39 m2) oraz klatki schodowej segmentu A, b) pomieszczenia piwnicznego poza segmentem A (pom. -1.01; 33,9 m2), d) podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściem, do klatki schodowej, wykonanie robót drogowych związanych z wymianą nawierzchni na kostkę betonową wraz z korytowaniem, e) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami, f) wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do żłobka. Zakres robót budowlanych wewnątrz budynku: - przebudowa ciągów technologicznych bloków żywieniowych, - wymiana posadzek, - wyrównanie i malowanie ścian i sufitów, - wymiana okładzin ściennych, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana okna klatki schodowej na okno oddymiające, montaż stolarki okiennej wewnętrznej - montaż zabezpieczeń okien klatki schodowej, osłon na kaloryfery, osłon przeciw owadom, montaż urządzeń kuchennych bloku żywieniowego, - remont instalacji wewnętrznych oraz wykonanie instalacji w zakresie uzupełniającym: - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozdzielnicami i WLZ, montażem opraw oświetleniowych i wykonaniem instalacji oddymiania, monitoringu i przywołania - wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych związanych z przywróceniem stanu pierwotnego ścian, sufitów i podłóg po wymianie instalacji elektrycznych, w tym sanitariatów dziecięcych, - instalacja wod-kan wraz z montażem urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji hydrantowej, uzupełnienie instalacji c.o. i wentylacji, - wymiana instalacji i odpływu wody opadowej z dachu segmentu A, tj. wewnętrznych rur spustowych, a w razie konieczności również poziomów, w oparciu o dokumentację projektową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-1, 45.21.41.00-1, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.34.00.00-2, 43.32.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1155139,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ