Mikołów: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30, na pomieszczenia żłobka i przedszkola
Numer ogłoszenia: 192950 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30, na pomieszczenia żłobka i przedszkola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30, na pomieszczenia żłobka i przedszkola w zakresie obejmującym: Roboty budowlane w zakresie przebudowy obiektu z wykończeniem pod klucz remontowanych pomieszczeń przeznaczonych dla żłobka i przedszkola zgodnie z projektem, tj.: a) wszystkich pomieszczeń parteru (404,36m2), I piętra (398,62 m2) i II piętra (405,39 m2) oraz klatki schodowej segmentu A, b) pomieszczenia piwnicznego poza segmentem A (pom. -1.01; 33,9 m2), d) podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściem, do klatki schodowej, wykonanie robót drogowych związanych z wymianą nawierzchni na kostkę betonową wraz z korytowaniem, e) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami, f) wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do żłobka. Zakres robót budowlanych wewnątrz budynku: - przebudowa ciągów technologicznych bloków żywieniowych, - wymiana posadzek, - wyrównanie i malowanie ścian i sufitów, - wymiana okładzin ściennych, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana okna klatki schodowej na okno oddymiające, montaż stolarki okiennej wewnętrznej - montaż zabezpieczeń okien klatki schodowej, osłon na kaloryfery, osłon przeciw owadom, montaż urządzeń kuchennych bloku żywieniowego, - remont instalacji wewnętrznych oraz wykonanie instalacji w zakresie uzupełniającym: - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozdzielnicami i WLZ, montażem opraw oświetleniowych i wykonaniem instalacji oddymiania, monitoringu i przywołania - wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych związanych z przywróceniem stanu pierwotnego ścian, sufitów i podłóg po wymianie instalacji elektrycznych, w tym sanitariatów dziecięcych, - instalacja wod-kan wraz z montażem urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji hydrantowej, uzupełnienie instalacji c.o. i wentylacji, - wymiana instalacji i odpływu wody opadowej z dachu segmentu A, tj. wewnętrznych rur spustowych, a w razie konieczności również poziomów, w oparciu o dokumentację projektową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.21.41.00-1, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.34.00.00-2, 43.32.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty, o której mowa powyżej, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. O ile podczas wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nieujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami wykonania obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany do doręczenia zamawiającemu pisemnego zgłoszenia konieczności wykonania dodatkowych robót z załączonym kosztorysem, wykonanym z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia zamawiający weryfikuje jego zasadność, w szczególności rozmiar robót dodatkowych, prawidłowość zastosowanych cen jednostkowych i inne aspekty techniczno - ekonomiczne. Pisemną zgodę na wykonanie robót dodatkowych z wyliczeniem ich wartości w formie aneksu do umowy zamawiający doręcza wykonawcy. Zamawiający nie jest związany w jakikolwiek sposób wnioskiem wykonawcy, w szczególności zakresem robót dodatkowych podanych we wniosku. Brak pisemnej zgody, o której mowa powyżej jest równoznaczny z brakiem akceptacji zgłoszenia wykonawcy. 2. Zmiany ceny brutto, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (do pobrania ze strony internetowej, wersja papierowa 160,00 zł)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dotacja celowa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - konkurs MALUCH 2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie