Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk serwerów bazodanowych przeznaczonych do bieżącej obsługi pracy Urzędu Miasta Mikołowa oraz 1 zasilacza awaryjnego UPS
Numer ogłoszenia: 120195 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk serwerów bazodanowych przeznaczonych do bieżącej obsługi pracy Urzędu Miasta Mikołowa oraz 1 zasilacza awaryjnego UPS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk serwerów bazodanowych przeznaczonych do bieżącej obsługi pracy Urzędu Miasta Mikołowa oraz 1 zasilacza awaryjnego UPS. 1. Wymagania minimalne jakie muszą zostać spełnione przez każdy z 2 oferowanych serwerów: 1) Obudowa - Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej RACK 19 (maksymalna wysokość 2U), z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 2) Procesor - Minimum procesor klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Taktowanie zegara co najmniej 2.53 GHz. 3) Liczba procesorów zainstalowanych -1 procesor, musi posiadać co najmniej 6 rdzeni i zintegrowany kontroler pamięci, 12 MB cache L3, 1333MHz Maksymalnie 2 procesory 4) Płyta główna - Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 5) Pamięć RAM - Minimum 8GB, z technologią ECC, 1333 MHz 6) Rozbudowa pamięci RAM - Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 192 GB 7) Kontroler dysków twardych - Kontroler Smart Array P410i/256 MB, poziomy RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 8) Dyski twarde - Minimum 4 dyski twarde, 600 GB 2.5in SAS HDD, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) 9) Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde -Minimum 4 wnęk typu hot swap 2.5 . Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Możliwość rozbudowy do 16 wnęk na dyski. 10) Gniazda rozszerzeń - Minimum 4 gniazda PCI-Express x8. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania min 1 slot PCI-E x16 i 1 slot PCI-E 11) Napęd DVD - DVD- RW wewnętrzny 12) Interfejsy sieciowe - Minimum 4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej lub Minimum 2 port 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej i minimum 2 port 1GbE, dostępne za pośrednictwem dostarczonej karty PCI-Express. Łącznie serwer musi posiadać minimum 4 porty 10/100/1000 RJ 45. 13) Grafika - Zintegrowana z płytą główną, pamięć współdzielona minimum 64MB 14) Zasilacze - Minimum 2 zasilacze Hot-Swap o mocy minimalnie 450W 15) Wentylatory - Zestaw wentylatorów redundantnych min. 3 16) Porty dodatkowe - Min. 2 x USB 2.0 17) Systemy operacyjne - Wspierane systemy: Microsoft® Windows Server® 2008 R2 i 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX i ESXi 4.0, Sun Solaris 10 18) Gwarancja - 36 miesięcy w miejscu instalacji w trybie 24 x 7 19) Inne - Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktem producenta serwera lub być przez niego certyfikowane i posiadać jego gwarancję. Zasilacz awaryjny UPS - moc wyjściowa minimalnie 1500 VA, napięcie wyjściowe 230V, wysokość maksymalna w szafie przemysłowej 2U, porty: RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli, ilość gniazd wyjściowych IEC 320 C13 minimum 6, kabel do zarządzania. 2. Dostarczony sprzęt i urządzenia komputerowe muszą spełniać normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromegnetycznych zamieszczonym w widocznym miejsu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozbudowy zakupionego sprzętu i urządzeń komputerowych o inne urządzenia dostarczone przez inne podmioty, bez utraty gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie