Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 72053-2012 z dnia 2012-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Grzybowa, Dolna, Torowa, Mała, Reja, Prusa, Żurawia, Boczna Marzankowice) na terenie Mikołowa w 2012 r. Zakres robót obejmuje: - przebudowę nawierzchni dróg - regulacje urządzeń...
Termin składania ofert: 2012-04-18

Mikołów: Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Grzybowa, Dolna, Torowa, Mała, Reja, Prusa, Żurawia, Boczna Marzankowice) na terenie Mikołowa w 2012 r
Numer ogłoszenia: 102025 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72053 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Grzybowa, Dolna, Torowa, Mała, Reja, Prusa, Żurawia, Boczna Marzankowice) na terenie Mikołowa w 2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Grzybowa, Dolna, Torowa, Mała, Reja, Prusa, Żurawia, Boczna Marzankowice) na terenie Mikołowa w 2012 r. Zakres robót obejmuje: - przebudowę nawierzchni dróg - regulacje urządzeń (studni, wpustów, skrzynek) - roboty naprawczo - konserwacyjne - utrwalenie i regeneracja nawierzchni - roboty rozbiórkowe - wykonanie nawierzchni nieulepszonych - wykonanie podbudów i nawierzchni ulepszonych - roboty odwodnieniowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546237,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ