Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43563-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów 1. Wydzielenie z dz. nr 2150/112 i 1862/112 położonych przy ul. Katowickiej części nieruchomości dla istniejącej szafy Netii oraz komory kanalizacyjnej, oraz części pod boisko...
Termin składania ofert: 2012-03-14

Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 76011 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43563 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów. 1. Wydzielenie z działki nr 1903/25 położonej przy ul. Kiełbasy części nieruchomości na sprzedaż, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 3. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 2. Wydzielenie ul. Wiosennej na całym jej przebiegu , w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 13. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 3. Wydzielenie ul. Skośnej z działek nr 1642/108, 1641/108, 485/108, 641/133, 129, 1004/130, 1005/130, 1803/130, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 17. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Wydzielenie z działki nr 1903/25 położonej przy ul. Kiełbasy części nieruchomości na sprzedaż

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 13   

Nazwa: Wydzielenie ul. Wiosennej na całym jej przebiegu , w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 17   

Nazwa: Wydzielenie ul. Skośnej z działek nr 1642/108, 1641/108, 485/108, 641/133, 129, 1004/130, 1005/130, 1803/130, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ