Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 43563 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów 1. Wydzielenie z dz. nr 2150/112 i 1862/112 położonych przy ul. Katowickiej części nieruchomości dla istniejącej szafy Netii oraz komory kanalizacyjnej, oraz części pod boisko szkolne , zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 1. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 2. Wydzielenie z działki nr 2434/52 części nieruchomości pod ulicę Wschodnią, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 2. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 3. Wydzielenie z działki nr 1903/25 położonej przy ul. Kiełbasy części nieruchomości na sprzedaż, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 3. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 4. Wydzielenie z działki nr 2077/25 położonej pomiędzy ul. Płk. Kiełbasy i ul. Bolesława Śmiałego części nieruchomości na sprzedaż dla polepszenia zagospodarowania działek nr 1615/25 i 1614/25. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 4. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 5. Wydzielenie z działki nr 1817/48 położonej przy ul. Jodłowej części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 5. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 6. Wydzielenie z działki nr 450 położonej przy ul. Podgórnej części nieruchomości przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania działek nr 609/133 i 1564/135. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 6. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 7. Wydzielenie z działki nr 1264/122 położonej przy ul. Pszczelej części nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z wydzieleniem pasa drogi. Podział zgodny z załącznikiem mapowym i planem zagospodarowania przestrzennego - Część 7. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 8. Wydzielenie z działek (załącznik mapowy) pasa gruntu o szerokości 10m pod drogę wewnętrzną na odcinku od ul. Chudowskiej do działki 540/70 włącznie. Część wydzielanej drogi - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Część 8. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 9. Wydzielenie z działki nr 2344/51 części gruntu zajętego pod nieruchomość położoną przy ul. K. Miarki 8, oraz wydzielenie z działek nr 419/55, 434/55 pasa gruntu zajętego pod chodnik przy ul. K. Miarki. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 9. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 10. Wydzielenie z działki nr 905/301 pasa gruntu faktycznie zajętego pod ul. Źródlaną i pobocze - Część 10. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 11. Wydzielenie z działki nr 1347/206 położonej przy ul. Braterskiej, części gruntu z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 11. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 12. Wydzielenie z działki nr 1144/160 położonej przy ul. Kosów, części nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 12. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 13. Wydzielenie ul. Wiosennej na całym jej przebiegu , w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 13. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 14. Wydzielenie z działek 1102/113, 1220/113 pasa gruntu zajętego pod ul. Równoległą, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 14. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 15. Wydzielenie z działek 1048/254, 1187/329, 1188/329, 865/108, 413/143, 973/160, 253/160, 57 pasa gruntu zajętego pod ul. Zbożową, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 15. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego 16. Wydzielenie ul. Buczka na odcinku od działki nr 383/60 do działki nr 579/60 włącznie (lewa strona drogi), w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 16. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego 17. Wydzielenie ul. Skośnej z działek nr 1642/108, 1641/108, 485/108, 641/133, 129, 1004/130, 1005/130, 1803/130, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) - Część 17. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego 18. Wydzielenie z działki nr 579/88 położonej przy ul. Nowy Świat, części nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. UWAGA: Dopuszcza się częściowe składania ofert, na maksimum 3 części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie