Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 46365-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap Tablica informacyjna wraz montażem i dostawą: sztuk 2,...
Termin składania ofert: 2012-03-13

Mikołów: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap
Numer ogłoszenia: 78685 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46365 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap. Tablica informacyjna wraz montażem i dostawą: sztuk 2, rozmiar tablicy 200 cm x 150 cm, z blachy ocynkowanej mocowanej na konstrukcji stalowej pokrytej farbą antykorozyjną trwale zamocowaną do podłoża, miejsce montażu rejon ul. Sosnowej oraz Zamkowej w Mikołowie- teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego (dokładne miejsce do ustalenia). Użyte materiały mają być odporne na warunki atmosferyczne. Dane szczegółowe: Treść tablic informacyjnych - projekt graficzny po stronie Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego, treść powinna być zgodna z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.rpo.slaskie.pl (zakładka dokumenty » Wytyczne IZ » Promocja), a także Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r, Rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r oraz aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (według przykładowego wzoru: załącznik nr A - do uzgodnienia z Zamawiającym, ewentualna korekta wielkości, rodzaju i formatu czcionek, kolorystyki, błędów itp.). Konstrukcja tablicy- ekspozycja: 200 cm x 150 cm, konstrukcja: słupki nośne wykonane z profili stalowych zamkniętych prostokątnych o wymiarze minimalnym 6 cm x 4 cm, profile malowane farbą antykorozyjną, ekran: blacha ocynk 0,7 mm, maksymalnie w dwóch kawałkach, nitowana do konstrukcji po obrzeżach oraz ewentualnie przez środek na łączeniach blach, wysokość od ziemi do dolnej części ekspozycji wynosi min. 1700 mm (według przykładowego wzoru: załącznik nr B, podane wymiary są wartościami minimalnymi). Druk- wielkoformatowy na folii w rozdzielczości druku 360 dpi, lakierowany przed UV. Montaż- konstrukcja tablicy trwale zamocowana do podłoża, wkopanie w grunt na głębokość min. 700 mm, zabetonowanie, teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego (dokładne miejsce do ustalenia). Transport - dostawę tablic zapewnia Wykonawca. Informacje dodatkowe- wszelkie pozwolenia oraz uzgodnienia po stronie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ