Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48477-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Budowa kontenerowego zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka w zakresie obejmującym wykonanie i montaż zaplecza kontenerowego o kubaturze 186,81 m3 i powierzchni użytkowej 53,43 m2 Zakres robót: 1. Wykonanie zaplecza boiska w...
Termin składania ofert: 2012-03-15

Mikołów: Budowa kontenerowego zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka
Numer ogłoszenia: 66763 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48477 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kontenerowego zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kontenerowego zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka w zakresie obejmującym wykonanie i montaż zaplecza kontenerowego o kubaturze 186,81 m3 i powierzchni użytkowej 53,43 m2 Zakres robót: 1. Wykonanie zaplecza boiska w konstrukcji stalowej kontenerowej 2. Instalacje i przyłącza w tym zbiornik bezodpływowy na ścieki zgodnie z projektem budowlanym 3. Zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.22.30-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131504,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ