Załatwienie spraw:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek 
Białego Domku), I piętro, pokój nr 13

Wykaz zgromadzeń

Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzenia w trybie uproszczonym

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń stosuje się w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. 

Termin do złożenia zawiadomienia:

Organizator zgromadzenia (w trybie uproszczonym) zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:

- za pomocą telefonu na numer: 32 3248455
- w formie elektronicznej na adres: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Zgromadzenia tzw. zwykłe

Termin do złożenia zawiadomienia:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:

- pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Mikołów, Referat Spraw Obywatelskich, ul. K. Miarki 15  pok. nr 12
- za pomocą faksu na numer 32 2266264,
- w formie elektronicznej na adres: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego  odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

- uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,

- zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym.

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Opłaty:

Brak

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Wymagane załączniki:

  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) + zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia. – zgromadzenie tzw.  zwykłe
  2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki do pobrania:

  1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego
  2. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczonym
  3. ustawa z dn.24.07.2015 r. prawo o zgromadzeniach publicznych