Przewodniczący: Krzysztof  Żur
Wiceprzewodnicząca Komisji: Katarzyna Siruga 

Radni: 

Krzysztof  Żur,
Katarzyna Siruga ,
Stanisława Hajduk - Bies,
Piotr Jurosz,
Józef Kurtycz,
Danuta Ratka,
Krzysztof Rogalski.

 

Zadania Komisji nr 8 - Rewizyjnej:

  • kontrolowania działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostekpomocniczych gminy,
  • opiniowania wykonania budżetu gminy,
  • występowania z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutoriumburmistrzowi,
  • innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.