ul. K. Miarki 15, pok. nr 15, (budynek Białego Domku), 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 84 53, 32 324 84 54
e-mail: ewidencjagosp@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w szczególności należy:

a) Przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o:
-  zarejestrowanie działalności gospodarczej,
-  dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
-  wykreślenie wpisu w CEIDG,
-  wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
-  wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
b) Współpraca z sądami, prokuraturami, Policją, urzędami skarbowymi, kancelariami prawnymi i komorniczymi w zakresie udzielania informacji odnośnie przedsiębiorców figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r.
c) Współpraca z Ministerstwem Gospodarki w zakresie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.
d) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
-  wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-  kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
e) Wydawanie zaświadczeń z posiadanej dokumentacji.