ul. Karola Miarki 15, pok. nr 15 (budynek Białego Domku), 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 84 53, 32 324 84 54
e-mail:
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.00
piątek od 7:30 do 13:30

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w szczególności należy:

 • przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o:
  - zarejestrowanie działalności gospodarczej,
  -
  dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
  -
  wykreślenie wpisu w CEIDG,
  -
  wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  -
  wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • współpraca z sądami, prokuratorami, Policją, urzędami skarbowymi, kancelariami prawnymi i komorniczymi w zakresie udzielania informacji odnośnie przedsiębiorców figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r.,
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki w zakresie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
  -
  wydawanie, cofanie, wygaszanie oraz dokonywanie zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży,
  -
  wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
  -
  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę,
  - wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  -
  kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawanie zaświadczeń z posiadanej dokumentacji.