RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NA 2013 ROK

SESJA

 

TEMATYKA

KOMISJA WIODĄCA

UWAGI

 

 

29.01.2013

 

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych za 2012 rok

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych RM na 2013 rok

Ustawa o samorządzie gminnym §21 pkt 8,

Statut Gminy Mikołów § 15 i § 42 pkt 6 Regulaminu Rady Miejskiej

 

26.02.2013

 

Gospodarka odpadami

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 

26.03.2013

 

Studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego

 

Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 

30.04.2013

 

Oświata – szkoły i przedszkola

 

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 

28.05.2013

 

Gospodarka wodono-kanalizacyjna

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 

25.06.2013

 

 

1. Ocena wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego za 2012 rok

2. Absolutorium dla Burmistrza Mikołowa

 

Komisje stałe Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

LIPIEC

PRZERWA

 

 

27.08.2013

 

Działalność instytucji kultury,

ze szczególnym uwzględnieniem:

- Miejskiego Domu Kultury,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Mikołowskiego Impresariatu Kultury,

- Instytutu Mikołowskiego.

 

 

Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

 

24.09.2013

 

Analiza i ocena planu gospodarowania zasobami komunalnymi miasta

Komisja Nr 2 ds. Budżetu,

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 

29.10.2013

 

1. Ocena funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami

2. Informacja o działalności ZUK

 

Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

 

26.11.2013

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.

2.Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Mikołowa w latach 2010 – 2013, w ramach Strategii Rozwoju Gminy na lata 2008 – 2015

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

 

17.12.2013

 

Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok

 

Komisje stałe Rady Miejskiej