Żlobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
dyrektor: mgr Kornelia Młyńska

tel.: (32) 327 30 27
e-mail: zlobek@zlobek.mikolow.eu

czynny:
od poniedziałku do piątku od 600 do 1700

Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.

Do zadań żłobka należy :

a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka .

Żłobek  realizuje cele i zadania poprzez:

a) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności i intymności,
b) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości,
c) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych.

Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci :

a) rodziców z miasta Mikołowa  pracujących lub uczących się, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przez lekarza ze względu na stan zdrowia (np. rodziców głuchoniemych),
b) rodziców z innych gmin – na podstawie porozumień z tymi gminami.

1. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w ramach posiadanych miejsc.

2. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zapisu, dzieci nieprzyjęte w związku z brakiem wolnych miejsc umieszcza się na liście oczekujących na przyjęcie.

3. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie co dwa miesiące woli korzystania z usług żłobka.

4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie .

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

6. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być,  na wniosek  rodzica dziecka, wydłużony za dodatkowa opłatą tj. 15,00 zł (słownie: piętnaściezłotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

Statut Żłobka Miejskiego